ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας του νερού. Προς τούτο διαγιγνώσκει, αναλύει, προτείνει λύσεις και παρέχει τεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή τους.

Η Φιλοσοφία μας

  • Η διάγνωση στηρίζεται στην πείρα και την εκπαίδευση των συνεργατών  μας
  • Η ανάλυση, που θα ποσοτικοποιήσει το πρόβλημα στηρίζεται στην εργαστηριακή μας υποδομή
  • Η πρόταση της λύσης στηρίζεται στην επιστημονική επάρκεια και την πείρα του προσωπικού μας, που επιλέγει τα κατάλληλα χημικά και τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε πρόβλημα
  • Η τεχνική υποστήριξη της ΤΕΧΝΕ συνίσταται στις τακτικές επισκέψεις στον τόπο εφαρμογής, την καταγραφή των λειτουργικών παραμέτρων, την χημική & μικροβιολογική εξέταση δειγμάτων νερού, την αξιολόγηση όλων των σχετικών στοιχείων και την υποβολή σχετικής τεχνικής έκθεσης. Με άλλα λόγια η ΤΕΧΝΕ προσφέρει «πλήρη τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση».