Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρία ΤΕΧΝΕ Α.Ε. «Τεχνολογία και Χημεία του Νερού, Δρ. Αντώνης

Μεγαλόπουλος» δραστηριοποιείται στο χώρο επεξεργασίας του νερού

κι εμπορίας χημικών προσθέτων και ειδικού εξοπλισμού από το 1976,

αρχικά ως προσωπική επιχείρηση του Δρ. Χημικού Μηχανικού Αντώνη

Μεγαλόπουλου και από τον Απρίλιο του 2006 ως Ανώνυμη Εταιρία.

Η «ΤΕΧΝΕ Α.Ε.» είναι εμπορική επιχείρηση διαπιστευμένη με Σύστημα

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και εδρεύει στην Αθήνα

σε ιδιόκτητο κτίριο.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με μεγάλους ευρωπαϊκους και αμερικανικούς οίκους παραγωγής χημικών επεξεργασίας νερού και κατασκευής ειδικού εξοπλισμού.

Η δράση της εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να επισκεφθεί την εγκατάστασή σας, να αποτυπώσει πιθανά

προβλήματα στη λειτουργία του εξοπλισμού σας και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, με την εφαρμογή των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT)

και λαμβάνοντας υπόψη της Αειφόρο Ανάπτυξη.

Αναπόσπαστο κομμάτι του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της εταιρίας αποτελεί το Χημικό της Εργαστήριο, που στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο στην έδρα της

εταιρίας και διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για χημικέςμικροβιολογικές αναλύσεις και πιλοτικές εργαστηριακές δοκιμές.

Διαθέτει, επίσης, οργανωμένη αποθήκη για την ταχεία κι αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών.