ΚΛΑΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η επεξεργασία του νερού αφορά κυρίως:

  • Στο πρόβλημα ανάπτυξης μικροοργανισμών
  • Στη διάβρωση που προκαλεί το νερό σε ό,τι εφάπτεται μαζί του
  • Στις αποθέσεις (π.χ. καθαλατώσεις) που ρυπαίνουν και φράζουν τις επιφάνειες μέσω των οποίων ρέει ή αποθηκεύεται το νερό
  • Στην ανάγκη διαχωρισμού φάσεων (στερεών και ελαίων από διάφορους υδάτινους όγκους)

Η ΤΕΧΝΕ προσφέρει ολιστική επεξεργασία του νερού.

Οι κλάδοι εφαρμογής είναι ποικίλοι. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας
  • Όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι
  • Τα διυλιστήρια πόσιμου νερού
  • Όλες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών & αστικών απονέρων
  • Όλα τα κτίρια που θερμαίνονται ή κλιματίζονται